Silsile-i Aliyesi 2

Mevlana
Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman
Muhammed
Sıddık Haşimi
Efendinin
Silsileyi Aliyesi
Sevgili Peygamberimiz
Hazreti Muhammed
(SAV)
Hz. Ebû Bekir Sıddîk
(r.a.)
Selman Fârisî (r.a.)
Kasım Bin Muhammed (r.a.)
Ca’fer-i Sâdık (r.a.)
Bayezid Bistâmî (r.a.)
Ebu’l-Hasan Harakânî
(k.s.)
Ebû Ali Farmedî (k.s.)
Yûsuf Hemedânî (k.s.)
Abdulhâlık Gucdüvânî
(k.s.)
Ârif Rivegerî (k.s.)
Mahmûd Fağnevî (k.s.)
Ali Ramîtenî (k.s.)
Muhammed Baba
Simasî (k.s.)
Emir Külâl (k.s.)
Şah-ı Nakşibend
Muhammed
Bahâüddin Buhârî
(k.s.)
Alauddin Attar (k.s.)
Ya’kub Çerhî (k.s.)
Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
Muhammed Zahid
(k.s.)
Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
Muhammed Bâkî
Billâh (k.s.)
İmam-ı Rabbânî
Ahmed Farukî
es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Ma’sum
es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
Nur Muhammed
Bedâyûnî (k.s.)
Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
Abdullah Dehlevî (k.s.)
Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Muhammed Kudsi Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid
Feyzullah Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Edirneli Muhammed
Nuri Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Çorumlu
Ömer Lütfi Efendi
(Çerkez Şeyhi)
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Mahsenli
Ali Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid
Kutbüzzaman
Muhammed
Sıddık Haşimi

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin Silsileyi Aliyesi

 1. Hazret-i Muhammed Mustafa SAV
 2. Hazret-i Ebû Bekir-i Sıddîk RA
 3. Hazret-i Selmân-ı Fârisî RA
 4. Hazret-i Kâsım İbn-i Muhammed Rh.A Hazretleri
 5. Câfer-i Sâdık Rh.A Hazretleri
 6. Bâyezîd-i Bistâmî Rh.A Hazretleri
 7. Ebu’l-Hasan-ı Harkânî Rh.A Hazretleri
 8. Ebû Aliyyini’l Fârmedî Rh.A Hazretleri
 9. Yûsuf Hemedânî Rh.A Hazretleri
 10. Abdülhâlık-ı Gucdüvânî Rh.A Hazretleri
 11. Ârif-i Revgirî Rh.A Hazretleri
 12. Mahmûd İncir-i Fağnevî Rh.A Hazretleri
 13. Ali-i Râmitenî Rh.A Hazretleri
 14. Muhammed Baba es-Semmâsî Rh.A Hazretleri
 15. Emir Külâl Rh.A Hazretleri
 16. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî Rh.A Hazretleri
 17. Alâeddîn Attâr Rh.A Hazretleri
 18. Yâkûb-u Çerhî Rh.A Hazretleri
 19. Ubeydullah-ı Ahrâr Rh.A Hazretleri
 20. Muhammed Zâhid Parsâ Rh.A Hazretleri
 21. Muhammed Derviş Rh.A Hazretleri
 22. Hâcegî Muhammed Emkenekî Rh.A Hazretleri
 23. Muhammed Bâki Billah Rh.A Hazretleri
 24. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk Serhendî Rh.A Hazretleri
 25. Muhammed Ma’sûm Serhendî Rh.A Hazretleri
 26. Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A Hazretleri
 27. Nur Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri
 28. Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A Hazretleri
 29. Abdullah ed-Dehlevî Rh.A Hazretleri
 30. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri
 31. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Kudsi Efendi Rh.A Hazretleri
 32. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Feyzullah Efendi Rh.A Hazretleri
 33. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Seyyid Mehmed NuriEfendi Rh.A Hazretleri
 34. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi Rh.A Hazretleri
 35. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi Rh.A Hazretleri
 36. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Sıddık Haşimi Efendi Rh.A Hazretleri

Silsile-i Aliyesi

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin
Silsile-i Aliyesi
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
İmam Zeynel Abidin (a.s.)
İmam Muhammed Bâkır (a.s.)
İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
İmam Musa Kazım (a.s.)
İmam Ali er-Rıza (a.s.)
Maruf el-Kerhi (k.s.)
Sırrı Sekati (k.s.)
Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)
Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)
Ebu Ali el-Katibi (k.s.)
Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)
Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)
Ebû Ali Farmedî (k.s.)
Yûsuf Hemedânî (k.s.)
Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
Ârif Rivegerî (k.s.)
Mahmûd Fağnevî (k.s.)
Ali Ramîtenî (k.s.)
Muhammed Baba Simasî (k.s.)
Emir Külâl (k.s.)
Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
Alauddin Attar (k.s.)
Ya’kub Çerhî (k.s.)
Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
Muhammed Zahid (k.s.)
Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
Abdullah Dehlevî (k.s.)
Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Ömer Lütfi Efendi (Çerkez Şeyhi) (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin Silsile-i Aliyesi

 1. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
 2. Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
 3. İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
 4. İmam Zeynel Abidin (a.s.)
 5. İmam Muhammed Bâkır (a.s.)
 6. İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
 7. İmam Musa Kazım (a.s.)
 8. İmam Ali er-Rıza (a.s.)
 9. Maruf el-Kerhi (k.s.)
 10. Sırrı Sekati (k.s.)
 11. Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)
 12. Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)
 13. Ebu Ali el-Katibi (k.s.)
 14. Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)
 15. Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)
 16. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
 17. Yûsuf Hemedânî (k.s.)
 18. Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
 19. Ârif Rivegerî (k.s.)
 20. Mahmûd Fağnevî (k.s.)
 21. Ali Ramîtenî (k.s.)
 22. Muhammed Baba Simasî (k.s.)
 23. Emir Külâl (k.s.)
 24. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
 25. Alauddin Attar (k.s.)
 26. Ya’kub Çerhî (k.s.)
 27. Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
 28. Muhammed Zahid (k.s.)
 29. Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
 30. Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
 31. Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
 32. İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)
 33. Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
 34. Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
 35. Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
 36. Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
 37. Abdullah Dehlevî (k.s.)
 38. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri
 39. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)
 40. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)
 41. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)
 42. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi Rh.A Hazretleri
 43. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi (k.s.)
 44. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Eş-Şerif Muhammed Sıddık Haşimi Hazretleri

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Bismillahirrahmanirrahim


KUTBÜZZAMAN SULTANÜL ARİFİN EŞ ŞEYH ES SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ BİN BEKİR BİN SIDDIK BİN BEKİR BİN MEHMED, HİCRİ 1328, MİLADİ 1912 YILINDA KIRŞEHİR’İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKTEFLEK KÖYÜNDE DOĞDU.

DEDESİ SIDDIK EFENDİ, SARI DANİŞMEND (KÜRECİYAN) TÜRKMEN AŞİRETİ, SIDDIKLI OBASININ SARI ÇOBAN CEMAATINA BAĞLI SIDDIKLAR SÜLALESİNDEN İDİ. BABAANNELERİ MERYEM HANIMEFENDİ, KARAKEÇİLİ TÜRKMEN AŞİRETİNDEN ZAMANININ KUTBUAZAMI OLAN HAMZA EFENDİ’NİN TORUNUYDU. AYRICA, MUHTEREM ANNELERİ ESME HANIMEFENDİLER DE SEYYİD EBUL KASIM SALTUK TARAFINDAN KURULAN  SALTUKLU TÜRK DEVLETİ BAKİYESİ MAMALU TÜRKMEN AŞİRETİNDEN MAMALU OSMAN EFENDİ’NİN TORUNU, ALİ EFENDİ İLE AYŞE HANIM’IN KIZIDIR.

SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİNİN BABASI SEYYİD BEKİR EFENDİ, BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ KETHÜDASI OLARAK DEVLET GÖREVİ YAPMAKTA İKEN 1921 YILINDA, ÜLKE GENELİNDE OTORİTE BOŞLUĞU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKMIŞ OLAN EŞKIYALARDAN ÇİÇEKDAĞI HAVALİSİNDE EŞKIYALIK YAPAN BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRAMIŞ VE ONLAR TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR (GERÇEK BİR MÜMİN VE YİĞİT BİR İNSAN OLAN BEKİR EFENDİ, YOLUNU KESİP ETRAFINI ÇEVİREN EŞKIYALARDAN İKİ REKAT NAMAZ KILIP DUA ETTİKTEN SONRA KÖTÜNİYETLERİNİ İCRA ETMELERİNİ İSTEMİŞ, KENDİ KÖYÜNDEN OLAN ELEBAŞILARININ BU TALEBE KARŞI SESSİZ KALMASI ÜZERİNE ATINDAN İNEREK KIBLEYE YÖNELMİŞ VE NAMAZA DURMUŞTUR. BU YALAN DÜNYADA SON NAMAZINI KILAN VE ALLAHÜ TEALA’YA DUA EDEN BEKİR EFENDİ KIBLEYE YÖNELMİŞ BİR HALDE İKEN ZALİM VE CAHİL EŞKIYALAR TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR. BEKİR EFENDİ’NİN ŞEHİT EDİLMESİ KENDİSİNİ ÇOK SEVEN VE SAYGI DUYAN YÖRE HALKINI DERİNDEN ETKİLEMİŞTİR. EŞKIYA GRUBUNUN KENDİ KÖYÜNDEN OLAN ELEBAŞISI İSE, BU OLAYDAN KISA BİR SÜRE SONRA KENDİSİNİ ÇOK SEVEN O BÖLGEDEKİ GÖREVLİ YÜZBAŞI TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR. BU EŞKIYANIN, KENDİSİNDEN SONRA HAYATTA KALAN TEK OĞLU DA UZUN ZAMAN GEÇMEDEN ÖLDÜĞÜ İÇİN, HEM SOYU KESİLMİŞ HEM DE EVİ-OCAĞI DAĞILMIŞTIR. ÖYLE Kİ, EŞKIYANIN VİRANE HALİNE GELEN EVİ BİR SÜRE KÖYÜN HELASI OLARAK KULLANILMIŞTIR. SONRALARI BU OLAY, HEM BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ’NDE HEM DE CİVAR KÖYLERDE İLAHİ ADALETİN BİR TECELLİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ VE ANLATILAGELMİŞTİR).

BEKİR EFENDİ’NİN ŞEHADETİ SONRASINDA ESMA HATUN, HENÜZ 20 YAŞLARINDA OLAN BÜYÜK OĞLU HAŞİM EFENDİ VE DİĞER 6 KÜÇÜK ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE GARİP KALMIŞ VE O ÇİLELİ YILLARDA BİN BİR ZAHMET VE MEŞAKKATLE ÇOCUKLARINI BÜYÜTMÜŞTÜR. SIDDIK EFENDİ’NİN ÇOCUKLUK YILLARI, KARDEŞLERİ HAŞİM, HÜSEYİN HÜSNÜ, SÜLEYMAN SIRRI, MEHMED EMİN VE HANEFİ EFENDİLER VE NURİYE HATUN İLE BİRLİKTE BÜYÜKTEFLEK KÖYÜNDE GEÇMİŞTİR.

SIDDIK EFENDİ DE DİĞER KARDEŞLERİ GİBİ İLK EĞİTİMİNİ KÖYÜNDE ALMIŞTIR. SONRAKİ YILLARDA SIDDIK EFENDİ VE MEMUR OLAN BAZI KARDEŞLERİ BABA OCAKLARINDAN AYRILARAK ÇİÇEKDAĞI VE BİTİŞİK-KOMŞU İLÇE OLAN YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNE YERLEŞMİŞTİR.

SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİ, EVLİLİĞİNİ MEMLEKETİNİN KÖKLÜ BİR AİLESİNDEN GELEN KEZBAN HANIMEFENDİ İLE YAPMIŞTIR. SIDDIK EFENDİ VE KEZBAN HANIMEFENDİ’NİN BU EVLİLİKTEN ALİ, MUZAFFER, SELAMİ, NECATİ, AHMET İLE 1 YAŞINDA VEFAT EDEN MESUT İSMİNDE OĞULLARI OLMUŞTUR. AYRICA MÜNEVVER İSMİNDEKİ İLK KIZLARI 9 AYLIKKEN VEFAT EDİNCE, YENİ DOĞAN İKİNCİ KIZLARINA DA MÜNEVVER İSMİNİ VERMİŞLERDİR. KIZLARI BU İKİNCİ MÜNEVVER DE, MAALESEF, 6 YAŞINDA VEFAT ETMİŞTİR. ANCAK, ALLAHÜ TEALA HAZRETLERİ KENDİLERİNE BİR KIZ EVLAT DAHA VERMİŞ VE SIDDIK EFENDİ BU KIZININ İSMİNİ DE “MÜNEVVER” KOYMUŞTUR.

SIDDIK EFENDİ, YERKÖY’DE MANİFATURA DÜKKANI AÇMIŞ VE UZUN YILLAR MANİFATURACILIK YAPARAK HAYATINI İDAME ETTİRMİŞTİR. BİR DÖNEM ANKARA’YA TAŞINAN VE ORADA BİRKAÇ YIL  KALAN SIDDIK EFENDİ, MESLEK HAYATININ GERİ KALAN KISMINI YERKÖY’DE GEÇİRMİŞTİR.

SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİ, KÜÇÜK YAŞLARINDAN İTİBAREN BÜYÜK BİR AŞKLA İLİM ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞTIR. GENÇLİK DÖNEMİNDE KAYSERİ’YE GİDEREK ORADAKİ ALİMLERDEN MEDRESE EĞİTİMİ ALMIŞ VE DİNİ İLİMLERİ ÖĞRENMİŞTİR. OSMANLICA BİLEN VE GÜNLÜK YAŞAMINDA KULLANAN SIDDIK EFENDİ, AYRICA, YÖREDE ‘ŞEKERCİ HOCA’ OLARAK BİLİNEN ŞEMSEDDİN EFENDİ’DEN ARAPÇA DERSLERİ DE ALMIŞTIR.

SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİ , ZAHİRİ İLİMLERLE MEŞGUL OLDUKLARI DÖNEMDE VE 18 YAŞLARINDA İKEN KIRŞEHİR’İN MAHSEN KÖYÜNDE YAŞAYAN VE İNSANLARI İRŞAD ETMEKTE OLAN MAHSENLİ ALİ EFENDİ’YE İNTİSAP ETMİŞTİR. MAHSENLİ ALİ EFENDİ HAZRETLERİ, KISA SÜREDE SEVGİSİNİ KAZANIP HİMMETLERİNE ERİŞEN VE MANEVİ KEMALATINI TAMAMLAYAN SIDDIK EFENDİ’YE HALİFELİK VERMİŞ, YERKÖY VE ÇİÇEKDAĞI HAVALİSİNDE İNSANLARI İRŞAD İLE VAZİFELENDİRMİŞTİR.

SIDDIK EFENDİ, DERİN BİLGİSİ, ETKİLEYİCİ HİTABETİ, BÜYÜK UFKU VE BİTMEZ ŞEVKİ İLE ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI HİZMETLER YAPMIŞ VE İNSANLARIN GÖNÜLLERİNİ FETHETMİŞTİR. YERKÖY’DE BAŞLICA SANAYİ CAMİİ OLMAK ÜZERE, ÇEŞİTLİ CAMİLERDE FAHRİ İMAM HATİPLİK DE YAPAN SIDDIK EFENDİ BİRLEŞTİRİCİ BİR DİN VE GÖNÜL ADAMI OLMUŞ; ÇEVREDEKİ SÜNNİ VE ALEVİ KÖYLERİNDE İNSANLARIN ARALARINI BULMUŞ, DARGINLIKLARI GİDERMİŞ VE MÜMİNLERİN KARDEŞ OLDUĞUNU HAYATI BOYUNCA ÇEŞİTLİ VESİLELERLE VE EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE İFADE ETMEYE ÇALIŞARAK HUZUR VE BARIŞIN TESİSİ İÇİN GAYRET SARF ETMİŞTİR.

VEFAT EDİNCEYE KADAR, YILMAZ BİR İNSAN OLARAK ÇALIŞMIŞ VE SAYISIZ HAYIR İŞİNİN BAŞLANIP BİTİRİLMESİNE VESİLE OLMUŞTUR. ÖYLE Kİ, ÇEVREDEKİ BİRÇOK CAMİ VE MESCİDİN YAPILMASINDA BİZATİHİ HİZMETLERDE BULUNMUŞ, FAKİR VE YETİM GENÇLERİN EVLENDİRİLMESİNDE, EVİ OLMAYANLARA EV YAPTIRILMASINDA VE İŞİ OLMAYANLARA İŞ BULUNMASINDA ÖNCÜLÜK YAPMIŞLARDIR.

1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NDA YERKÖY’DEN DEMİRYOLUYLA GEÇMEKTE İKEN YERKÖY İSTASYONUNDA DURAKLAYAN ASKERİ BİRLİKLERİMİZ HALK TARAFINDAN BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILANMIŞ VE SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİ BİR TANKIN ÜZERİNE ÇIKARTILARAK KENDİSİNDEN İLÇE HALKINA HİTAP ETMESİ İSTENMİŞTİR. SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİNİN GÖNÜLDEN GELEN, RUHLARA VE AKILLARA HİTABEDEN KONUŞMALARI HEM KAHRAMAN ASKERLERİMİZİ HEM DE TÜM YERKÖY HALKINI GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTUR.. KENDİLERİNİN BU KONUŞMASI HALEN YÖRE HALKININ HAFIZALARINDA YERİNİ KORUMAYA DEVAM ETMEKTEDİR..

DUALARIYLA SAYISIZ İNSANIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINA VESİLE OLAN, YAŞLI, GENÇ, HATTA ÇOCUK HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANAN SIDDIK EFENDİ, TAM BİR GÖNÜL VE MANEVİYAT ERİ OLARAK TERTEMİZ VE HİZMET DOLU BİR HAYAT SÜRMÜŞTÜR. KEŞİF VE KERAMET SAHİBİ VELİLERİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ VE ZAMANININ DA KUTBU OLAN SIDDIK EFENDİ, MİLADİ 16 KASIM 1988, HİCRİ 6 REBİÜLAHİR 1409 TARİHİNDE, KENDİSİNİ SEVENLERİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE BIRAKARAK, EN BÜYÜK DOSTU RAHMAN’A KAVUŞMUŞTUR.. MÜBAREK NAAŞLARI YERKÖY ŞEHİR MEZARLIĞINDAKİ AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLMİŞTİR.

KENDİLERİNDEN SONRA, ÇİÇEKDAĞI ESKİ MÜFTÜLERİNDEN HASAN BASRİ EFENDİ, “ YERKÖY YERKÖY OLALI BÖYLE BİR ALLAH DOSTU GÖRMEDİ ” ŞEKLİNDE DUYGULARINI İFADE ETMİŞTİR… RUHLARI ŞAD OLSUN, ALLAHÜ TEALA HAZRETLERİ ŞEFAATLERİNDEN BİZLERİ MAHRUM EYLEMESİN!. AMİN..

Hayat-ı Şerifleri kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , . Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Eş-Şerif Muhammed Sıddık Haşimi Hazretleri için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: