Muharrem (Yılbaşı) Gecesi 1 Muharrem 1432- 6 / 7 Aralık 2010 Pazartesiyi Salıya Bağlayan Gece

Muharrem ayı, hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında (yâni Zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için 2 rek’at namaz kılınır.Muharrem ayinin ilk 12 günü boyunca bu namaza devam etmenin büyük ecrinin oldugu silsilemiz büyüklerince rivayet edilmistir.

Namaza şu niyetle başlanır:

„Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübârek kılman; afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saadetlere nâil eylemen için; Allâhü Ekber“

Her iki rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe,12 Âyetü’l-Kürsî, okunur. Namazdan sonra:

12 defa:

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr

12 İstiğfâr-ı şerîf

(Subhanallahi vebi hamdihi. Subhanallahilazim estagfurullah) ,

12 Salevât-ı şerîfe

(Ya habibel kulub,ya tabibel kulub. Minel ezeli ilel ebedi adede ma fi ilmillah)

okunup duâ yapılır. Duâda, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

Muharrem Ilk 12 Gün Oruç Tutmak

Muharrem ayının birinden onuna kadar 12 gün oruç tutmak ve 10′uncu gün aşûre pişirmek fazîletli ibâdetlerdendir. Bu ibadeteleri yerine getirenlerin. Cenab-i Hakkın rizasina, Peygamberler güneşi Muhammed Mustafa Habibullah ve onun kutlu neslinin sevgisine mazhar olacagi rivayet edilmektedir.

Bu 10 günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10′uncu günleri oruç tutmalıdırlar.

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz 9′uncu günü seferde bulunuyorlardı. O bakımdan yalnız 10′uncu günü oruç tutmuşlar ve sağ olursak gelecek sene 9′uncu günü de tutarız“ buyurmuşlardır.

Muharrem’in 9 ve 10′uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır.

 

15-NURU ŞEMS kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , , . Muharrem (Yılbaşı) Gecesi 1 Muharrem 1432- 6 / 7 Aralık 2010 Pazartesiyi Salıya Bağlayan Gece için yorumlar kapalı

Muharrem Ayının Önemi

Muharrem Ayı ve Aşure Günü “Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Allah’ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.
Âşura Günü ise Muharrem’in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.
Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan “On geceye yemin olsun” ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.
Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem’in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)

Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

Hz. Âişe’nın belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

İşte böylesine mânalı ve kudsî hâdiselerin yıldönümü olan bu mübarek gün ve gece, Saadet Asrından beri Müslümanlarca hep kutlana gelmiştir. Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, başka günlere nisbetle daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır. Çünkü, Cenab-ı Hakkın bugünlerde yapılan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceğine dair hadisler mevcuttur.

Âşura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır. Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.
“Bu ne orucudur?” diye sordu.
Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.) şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler.
Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti.(3)

Aşûra günü yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhisselâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, İslam öncesi Cahiliye dönemi Arapları arasında İbrahim Aleyhisselâmdan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu.

Bu hususta Hazret-i Âişe validemiz şöyle demektedir:
“Âşûrâ, Kureyş kabilesinin Cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine’ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi Âşûrâ gününde oruç tutmayı bıraktı. Bundan sonra Müslümanlardan isteyen bugünde oruç tuttu, isteyen tutmadı.” ‘Buhari, Savm: 69.

O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmadığı için Peygamberimiz ve Sahabileri vacip olarak o günde oruç tutuyorlardı. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz kılındı, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı. “İsteyen tutar, isteyen terk edebilir” buyurdu.(4) Böylece Âşura orucu sünnet bir oruç olarak kalmış oldu.
Âşura orucunun fazileti hakkında da şu mealde hadisler zikredilmektedir.
Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

“Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?”
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir” buyurdu.(5)
Yine Tirmizi’de de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum.”(6)
“Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur”(7) hadis-i şerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir.
Bu hadisin açılamasında İmam-ı Gazali, “Muharrem ayı Hicrî senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir” demektedir.
Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âşura Gününe denk getirmemek için, Muharrem’in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Bu mânâdaki bir hadisi İbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, aşure Gününü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktır.
Bu günde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır. Herkes imkânı nisbetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hâdiseleri hatırlayarak ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alacaktır. Bilhassa, Peygamberimiz, mü’minin aile efradına Âşura Gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.

Bîr hadiste şöyle buyurular: “Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.”(9) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.

Âşura gününün manevi ve berraklığı üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yılının Muharrem’ine ait 10. gününde Hazret-i İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbelâ’da hunharca şehit edilmiştir. Bu gadr ve zulmün arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi İbni Ziyad vardır. Yarım asır öncesinden Peygamberimizin bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay Hazret-i Hüseyin’i Cennet gençlerinin efendisi olma şanına yüceltmiştir.

Şehitler mükâfatını almış en yüce mertebelere ulaşmıştır. Yüce Allah’ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kader hükme boyun eğen her mü’min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları yanlışlara ve taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür. Allah, Resulunu ve o`nun pak neslini  sevenleriyle beraber yüceltsin.

15-NURU ŞEMS kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , , . Muharrem Ayının Önemi için yorumlar kapalı

PEYGAMBERIMIZIN PAK NESLINININ RUHU ICIN 11 IHLAS 1 FATIHA

 

 

İMAM NUR HÜSEYİN ALEYHİSSELAMULLAH (ALLAHIN SELAMI ÜZERİNE OLSUN) ŞEHADETİNİN 1371. SENESİDİR.

MÜCADELE (MÜCADİLE) SURESİ 22. AYET

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشيرَتَهُمْ اُولءِكَ كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الْايمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اُولءِكَ حِزْبُ اللّهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُالْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢

KALBLERİNE İMAN YAZILMIŞ OLANLAR

BU AYETİ EZBERLEYİN

OKUNUŞU:LÂ TECİDU KAVMEN YÛ’MUNÛNE BİLLÂHİ VEL YEVMİL ÂHÎRİ YUVÂDDÛNE MEN HÂDDALLÂHE VE RESÛLEHU VE LEV KÂNÛ ÂBÂEHUM VE EBNÂEHUM VE İHVÂNEHUM EV AŞÎRETEHUM, ULÂİKE KETEBE FÎ KULÛBİHİMUL ÎMÂNE VE EYYEDEHUM Bİ RÛHİN MİNH(MİNHU), VE YUDHILUHUM CENNÂTİN TECRÎ MİN TAHTİHEL ENHÂRU HÂLİDÎNE FÎHÂ, RADIYALLÂHU ANHUM VE RADÛ ANH(ANHU), ULÂİKE HİZBULLÂH(HİZBULLÂHİ), E LÂ İNNE HİZBULLÂHİ HUMUL MUFLİHÛN(MUFLİHÛNE).

MEALİ:ALLAH’A VE AHİRET GÜNÜNE İNANAN BİR KAVMİN (TOPLUMUN) -BABALARI, OĞULLARI, KARDEŞLERİ, YAHUT AKRABALARI DA OLSA- ALLAH’A VE RESULÜNE DÜŞMAN OLANLARLA DOSTLUK ETTİĞİNİ GÖREMEZSİN. İŞTE ONLARIN KALBİNE ALLAH, İMAN YAZMIŞ VE KATINDAN BİR RUH İLE ONLARI DESTEKLEMİŞTİR. ONLARI İÇLERİNDEN IRMAKLAR AKAN CENNETLERE SOKACAK, ORADA EBEDİ KALACAKLARDIR. ALLAH ONLARDAN RAZI OLMUŞ, ONLAR DA ALLAH’TAN HOŞNUT OLMUŞLARDIR. İŞTE ONLAR, ALLAH’IN TARAFINDA OLANLARDIR. İYİ BİLİN Kİ, KURTULUŞA ERECEKLER DE SADECE ALLAH’IN TARAFINDA OLANLARDIR.

HİCRİ3 ŞABAN,MİLADİ(19 OCAK 625) CUMARTESİ MEDİNE-İ MÜNEVVEREDE (NURLANDIRILMIŞ ŞEHİR DEMEK) EFENDİMİZİN PARÇASI ANNELER ANNESİ FATIMATÜZZEHRA ANNEMİZ BİR NUR ÇOCUK DÜNYAYA İKRAM ETTİ. (RABBİMİZİN LÜTFUYLA )

FAKAT 55 YIL DÜNYAYI NURLANDIRAN BU NURUN ÜZERİNE 10 MUHARREM HİCRİ 61, HICRETIN 59. SENESINDE, MİLADİ (10 EKİM 681) ÇARŞAMBA KAN DAMLADI KERBELADA (KERBÜBELADA- BELA DİYARIDA)

OYSAKİ RASULULLAH ALEYHİSSELAMULLAH (ALLAHIN SELAMI ÜZERİNE OLSUN)

BİR GÜN İMAM NUR HÜSEYİNİN ELİNDEN TUTARAK ŞÖYLE BUYURMUŞDULAR :

EY CEMAAT ! BU HÜSEYİN BİN ALİ DİR ONU TANIYIN ;CANIMI ELİMDE TUTAN ALLAHA YEMİN OLSUN Kİ HÜSEYİN CENNETTEDİR ,

ONU SEVENLERDE CENNETTEDİR,ONU SEVENLERİ SEVENLERDE CENNETTEDİR..

YİNE BİR GÜN :HÜSEYİN BENDENDİR BENDE HÜSEYİNDENİM, HÜSEYİNİ SEVENİ ALLAH SEVER

KİM GÖK EHLİ TARAFINDAN YER YÜZÜNÜN EN SEVİLENİNE BAKMAK İSTERSE HÜSEYİNE BAKSIN

KİM CENNET GENÇLERİNİN SEYYİDİNE (EFENDİSİNE) BAKMAK İSTİYORSA ALİ BİN HÜSEYİNE BAKSIN .

SİZE İKİ EMANET BIRAKIYORUM KİTABINIZ KURANI KERİM VE EHLİ BEYTİM

O GÜN 10 MUHARREM HİCRİ 61 VE BUGÜN 10 MUHARREM 1431 İKİSİNEDE SAHİP ÇIKAMADIK

YA İMAM KANINIZ KANIMIZDIR ORADA SENİNLE BERABER BİZİMDE KANIMIZ AKTI

KALBLERİNE İMANYAZILMIŞ OLANLARIN KALBLERİNDEN DE KAN DAMLIYOR O DİYARDA AKAN KAN SENİN VE YÜREĞİMİZİN KANIDIR

MÜCADELE SURESİ 22.AYET 222 HARFDİR 222 000 DEFA YAZIKLAR OLSUN BÜGÜN HALA EHLİ BEYTİ RASULULLAHI ÜZENLERE,  KALPLERİNE İMAN YAZILMAMIŞ OLANLARA,  SENİ VE NESLİMİZİ HÜZÜNDE KOYANLARA.

SENİ ÜZENLER ŞUNU BİLEMEDİLER SENİ ÜZMEK ALLAHI ÜZMEKTİ, SENİ ÜZMEK MELEKLERİ ÜZMEKTİ ,SENİ ÜZMEK DEDEMİZ RASULLAHI ÜZMEKTİ ,SENİ ÜZMEK PEYGAMBERLERİ ÜZMEKTİ ,SENİ ÜZMEK BABAMIZ İMAM ALİYİ ÜZMEKTİ,SENİ ÜZMEK KALBLERİNE İMAN YAZILMIŞ OLAN ALLAHIN DOSTLARINI TARAFDARLARINI ÜZMEKTİ.

YA İMAM SENİ,DEDEN RASULULLAHI ,ONU ADEM SAFİYYULLAHAKADAR OLAN BÜTÜN DEDELERİNİ , BABAN İMAM ALİYİ ONUN SOYUNDAN GELEN TÜM SEYYİDLERİ VE ŞERİFLERİ SEVİYORUZ

1370 SENE GEÇSEDE KALBLERİNE İMAN YAZILMIŞ OLAN, KUTSİ RUHLA DESTEKLENEN ALLAH TARAFTARLARI, ALLAHA , RASÜLÜNE VE EHLİ BEYTİNE BABALARI ,OĞULLARI,KARDEŞLERİ VEDE AŞİRETLERİ İMAN ETMESE ONLARI ASLA SEVMEYECEK , O DİYARDA AKAN KANA ,KİTABULLAHA VE EHLİ BEYTİ RASULLAHA SAHİP ÇIKACAKDIR

BAKARA SURESİ 154.AYET

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشيرَتَهُمْ اُولءِكَ كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الْايمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اُولءِكَ حِزْبُ اللّهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢

OKUNUŞU: VE LÂ TEKÛLÛ Lİ MEN YUKTELU FÎ SEBÎLİLLÂHİ EMVÂT(EMVÂTUN), BEL EHYÂUN VE LÂKİN LÂ TEŞ’URÛN(TEŞ’URÛNE).

MEALİ: VE ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLEN KİMSELER İÇİN “ÖLÜLER” DEMEYİN. HAYIR, ONLAR DİRİDİRLER. FAKAT SİZ, FARKINDA OLMAZSINIZ.

RABLERİNİN RIZASI İÇİN ŞEHİD OLANLAR ASLA ÖLMEMİŞLERDİR,ONLARI ÖLDÜRDÜK DİYENLER ÖLMÜŞTÜR.

HEM DÜNYADA HEMDE AHİRETTE ONLARI BÜYÜK AZAP BEKLİYOR DÜNYADA ÖLÜRKEN MELEKLER CANLARINI VURA VURA ALACAK ,AHİRETTEKİ AZAPLARI İSE KAT KAT OLACAKTIR,VESSELAM.

15-NURU ŞEMS kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , , . PEYGAMBERIMIZIN PAK NESLINININ RUHU ICIN 11 IHLAS 1 FATIHA için yorumlar kapalı

MEVLANA SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ

 

MELEK EFENDİ

 

MEVLANA SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ, EDİRNE’DE DOĞMUŞTUR. PEYGAMBER EFENDİMİZ ALEYHİSSELAMULLAH HAZRETLERİNİN NESL-İ PAKİNDEN BİR AİLEYE MENSUPTUR.

SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ HAYATININ İLK YILLARINI EDİRNE’DE GEÇİRMİŞ, BİLAHARE, İLİM VE MANEVİYAT YOLUNDA YÜRÜMEK VE YÜCELMEK GAYESİYLE İSTANBUL’A GELMİŞTİR.1 İSTANBUL’DA DEĞİŞİK İLİM MAHFİLLERİNE DEVAM EDEREK DİNİ VE TASAVVUFİ İLİMLERDE DERİNLEŞMİŞTİR.

İSTANBUL’DA BULUNDUKLARI YILLARDA “MELEK GİBİ BİR İNSAN” OLARAK GÖRÜLMÜŞ, SEVGİ VE SAYGIYA MAZHAR OLMUŞTUR. AYRICA, KENDİLERİNE “HAFIZ” OLMALARI NEDENİYLE DE MUSTAFA HAKİ EFENDİ HAZRETLERİ İLE BİRLİKTE “MELEK HAFIZ”, “MELEK EFENDİ” İSİMLERİ VERİLMİŞTİR.2

EDİRNELİ SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ, NAKŞİBENDİYYE TARİKATININ “HALİDİYYE” KOLUNUN ÖNEMLİ ŞEYHLERİNDENDİR. İSTANBUL EMİNÖNÜ’NDE HACI BEŞİR AĞA TEKKESİ’Nİ YENİDEN CANLANDIRIP BİR “HALİDΔ MERKEZİ OLMASINI SAĞLAMIŞ VE BURADA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞTIR.3

ŞEYHİ MEVLANA SEYYİD ŞEYH HACI FEYZULLAH EFENDİ HAZRETLERİ’NİN 1876 YILINDA AHİRETE İRTİHALLERİ ÜZERİNE “FATİH HALICILAR TEKKESİ” VE “FEYZULLAH EFENDİ DERGÂHI” OLARAK MEŞHUR OLAN TEKKENİN POSTNİŞİNİ OLMUŞ VE VEFATLARINA KADAR BU GÖREVDE BULUNUP İRŞAD VAZİFESİ YAPMIŞLARDIR.4

SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ, BİR NAKŞİBENDİ-HALİDİ VE MEVLEVİ ŞEYHİ OLARAK BİRÇOK KİŞİYE MANEVİ REHBERLİK YAPMIŞ, KEMALATLARINI TAMAMLAMALARINA VESİLE OLMUŞTUR. BU DERGÂHTA YETİŞEREK MÜRŞİDLİK MAKAMINA ERİŞEN BAZI ŞEYHLER ŞUNLARDIR: 

ŞEYH HASAN VİSALİ EFENDİ

ŞEYH MEVLANA KÜÇÜK HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ

VİDİNLİ ŞEYH HACI SADIK EFENDİ ( HACI FEYZULLAH EFENDİ’NİN OĞULLARI)

ÇORUMLU ŞEYH ÖMER LÜTFİ EFENDİ

MANASTIRLI ŞEYH HACI TALHA EFENDİ

İSTANBULLU ŞEYH RÜSTEM EFENDİ

KALENDERHANE MEKTEBİ MUALLİMİ ŞEYH OSMAN EFENDİ

EMİN BABA TEKKESİ ŞEYHİ SEYYİD HALİLÜR-RAHMAN EFENDİ

ŞEYH NECİP EFENDİ

ŞEYH AHMED EFENDİ

ŞEYH HAFIZ SADETTİN EFENDİ

ŞEYH HAFIZ MUHAMMED EFENDİ

ŞEYH HAFIZ NUSUSİ EFENDİ

ŞEYH HAFIZ KUDDUSİ EFENDİ

ŞEYH HACE MESUD EFENDİ

ŞEYH İBRAHİM ŞABAN EFENDİ

ŞEYH YAFALI AHMED EFENDİ

ŞEYH MEHMED RIDVAN EFENDİ

ŞEYH EMİN EDHEM EFENDİ

ŞEYH DEBBAĞ AHMED EFENDİ

ŞEYH HÜSEYİN EFENDİ

ŞEYH MEHMED FAİK EFENDİ

ŞEYH UŞŞAKİ OSMAN EFENDİ

ŞEYH SALİH FEVZİ EFENDİ

ŞEYH KADIRGALI OSMAN EFENDİ

ŞEYH KADIRGALI OSMAN EFENDİ.5

SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ’NİN VEFATINDAN SONRA MANEVİ KARDEŞLERİ VE HALİFESİ ŞEYH HASAN VİSALİ EFENDİ DERGÂHIN ŞEYHİ OLMUŞ VE 1902 YILINA KADAR BU GÖREVİ YERİNE GETİRMİŞTİR. ŞEYH HASAN VİSALİ EFENDİ HAZRETLERİNİN VEFATLARI ÜZERİNE DE DERGÂHIN ŞEYHİ MEVLANA KÜÇÜK HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ HAZRETLERİ OLMUŞTUR.

MEVLANA KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ HAZRETLERİ, MANA ÂLEMİNDEN GELEN BİR İŞARET ÜZERİNE, EDİRNELİ SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ’YE İNTİSAB ETTİKLERİNİ İFADE ETMİŞLER VE ŞEYHİ HAKKINDA DUYGULARINI ŞÖYLE DİLE GETİRMİŞLERDİR:  “— VÜCUDUM TOPRAK OLSA DAHİ, ONUN YAPTIĞI İYİLİĞİN KARŞILIĞINI VEREMEM.”

YİNE BİR GÜN BİRLİKTE BULUNDUKLARI BİR SIRADA MEHMED NURİ EFENDİ’NİN GÖZLERİNDEN, ŞIPIR ŞIPIR YAŞLAR DAMLAR.. KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ HAZRETLERİ BU DURUMU GÖRÜNCE KENDİLERİNE SORAR:

“— BU ŞEKİLDE AĞLAMANIZA SEBEP NEDİR?.” ŞU CEVABI ALIR: “—KÜÇÜK HÜSEYİN, PLEVNE’YE O KADAR TEVECCÜH EDİYORUM DA; İÇERİDE TEVECCÜHÜ KABUL EDECEK BİR İHVAN GÖREMİYORUM.. BU YÜZDEN TEVECCÜHLER GERİ GELİYOR…”

MEVLANA KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ HAZRETLERİ, HOCASI SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ VE HALİFESİ ŞEYH HASAN VİSALİ EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDA ŞÖYLE SÖYLEMİŞTİR: “— MEHMED NURİ EFENDİ İLE HASAN VİSALİ EFENDİ ÇİFTLERDİ; BİZ ONLARIN HER İKİSİNE YARDIMCI OLARAK GELDİK.”

KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ HAZRETLERİ, BİR BAŞKA ZAMAN DA ŞÖYLE DEMİŞTİR: “ERBAİNDEYDİM. HAREM-İ ŞERİF’İN KAPISINI AÇARKEN ŞU SÖZLE KARŞILAŞTIM: “— NÖBET SENİNDİR; FAKAT ÖNÜNDE İKİ KİŞİ VARDIR.”6 

MEVLANA KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ HAZRETLERİ İLAHİ KLASİKLERİ ARASINDA YERİNİ ALMIŞ OLAN “YÂ HÜSEYN-İ NAKŞIBEND” REDİFLİ BİR MANZÛMESİNDE DE MANEVİ NİSBETİNİ ŞİİR DİLİYLE ŞÖYLE İFADE ETMİŞTİR:

“ŞÜPHE YOK KİM ŞÂH FEYZULLAH’DAN ALDIN NİSBETİ7

ŞEYH MUHAMMED NÛRİ DE İKMAL EDİNCE HALVETİ

ŞEYH VİSÂLÎ OLDU ELHAK PÎR-İ HIRKA SOHBETİ

ZÜBDE-İ HER ÜÇ İMAMSIN YÂ HÜSEYN-İ NAKŞIBEND”

“ÇERKEZ ŞEYHİ” OLARAK BİLİNEN ÇORUMLU MEVLANA ŞEYH ÖMER LÜTFİ HAZRETLERİ DE HOCASI EDİRNELİ SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİYLE İLGİLİ UNUTAMADIKLARI BİR HATIRALARINI ŞÖYLE ANLATMIŞTIR:

“- DAHA 7 YAŞLARINDA İKEN SIK SIK RÜYALARIMDA BİR ZAT GÖRÜYORDUM VE BANA DEVAMLI, “İLİM ÖĞRENMEK İÇİN İSTANBUL’A GEL!” DİYORDU..

BU ARADA AKRABAMIZ OLAN KUNDUKZADE MUSA PAŞA (İLK HARİCİYE VEKİLİ BEKİR SAMİ’NİN BABASI), TAHSİLİMİ TAMAMLAMAM İÇİN BENİ İSTANBUL’A GETİRDİ. *

BU DÖNEMLERDE BİR YANDAN MEDRESEYE DEVAM EDERKEN BİR YANDAN DA RÜYAMDA GÖRDÜĞÜM O ZATI BULMAK İÇİN HER CUMA NAMAZINI BAŞKA BİR CAMİDE KILIYORDUM. BİR CUMA GÜNÜ, RÜYALARIMDA GÖRDÜĞÜM O ZATLA KARŞILAŞTIM. BU ZAT-I ŞERİF, HOCAM EDİRNELİ ŞEYH SEYYİD MUHAMMED NÛRÎ EFENDİ HAZRETLERİ İDİ..

HOCAM BENİ GÖRÜNCE, DİĞER MÜRİDLERİNE, “GARİPTİR, KOLLAYIN” BUYURMUŞLAR.. BU VAKİTTEN İTİBAREN TAM 16 YIL YANLARINDA VE HİZMETLERİNDE BULUNUP FEYZ VE HİMMETLERİNE KAVUŞTUM..

1884 YILINDA MANEVİ EĞİTİMİMİN TAMAMLANDIĞINI BİLDİREREK İCAZETİMİ VERDİLER VE EMİRLERİ ÜZERİNE İRŞAD İÇİN SİVAS’IN AZİZİYE KAZASINA BAĞLI OLAN KAZANCI KÖYÜ’NE GİDİP YERLEŞTİM. BU SEBEPLE, TALEBEMİZDEN OLAN SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’IN HANIMININ VE BİZZAT SULTANIN İSTANBUL’DA KALIP İSTEDİĞİMİZ YERDE TEKKE AÇABİLECEĞİMİZ TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN OLMADI… KENDİLERİ DUAMIZI ALDILAR, MADDİ VE MANEVİ OLARAK HİZMETİMİZDE BULUNDULAR..”8

SEYYİD MEHMED NURİ EL-EDİRNEVİ HAZRETLERİ, 1884 YILINDA İSTANBUL’DA HAKK’IN RAHMETİNE KAVUŞMUŞ VE EYÜP MEZARLIĞINDA KAŞGARİ DERGÂHI’NA YAKIN BİR YERDE DEFNEDİLMİŞTİR. ZAMANLA, AİLE EFRADI, HOCA VE TALEBELERİ İLE BİRLİKTE MEDFUN BULUNDUKLARI YER NAKŞİ – HALİDİ YOLU KABRİSTANI HALİNE GELMİŞTİR. MEZAR TAŞINDA ŞÖYLE YAZILIDIR:

“TARİKAT-I ÂLİYYE-İ NAKŞİBENDİYYE MEŞAYİH-İ İZAMINDAN ES-SEYYİD EL HÂC MEHMED NURİ EL-EDİRNEVİ (KSA) EFENDİ HZ.”

 

ALLAH ŞEFAATLARINA, FEYZ VE HİMMETLERİNE NAİL EYLESİN!.. AZİZ VE PAK RUHLARI İÇİN EL-FATİHA!…

Dipnotlar:

1. “Osmanlı’nın İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü”, Selami Şimşek, Buhara Yayınları.

2. “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, ( 19. Yüzyıl)”, Hür Mahmut Yücer, İnsan Yayınları, 2003, s. 338.

3. “Çorum’da Nakşbendiliğin Tarihi Süresi ve Temsilcileri”, makale, Ahmed Cahid Haksever, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/1, c.7, sayı:13, ss.61-82.

4. Mevlânâ Küçük Hüseyin Efendi, Abdulkadir Akçiçek, İstanbul, 1988.

5. “Tasavvuf, Tarikatler ve Silsileler”, Seyyid Muhammed Hoca Efendi, c.3, s.18-19, Ustaoğlu Kitabevi, İst. 2005.

6. Mevlânâ Küçük Hüseyin Efendi, Abdulkadir Akçiçek, İstanbul, 1988.

7. “Küçük Hüseyin Efendi Ve Abdulkadir Töre”, Prof. Dr.Mustafa KARA (Yusuf Ömürlü-Mustafa Tahralı tarafından neşre hazırlanmış Abdülkâdir Töre’nin “Türk Mûsikîsi’nin Klasikleri: İLÂHÎLER”, İst. 1985 adlı eseri)

 

8. “Çorum’da Nakşbendiliğin Tarihi Süresi ve Temsilcileri”, makale, Ahmed Cahid Haksever, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/1, c.7, sayı:13, ss.61-82.

Yazar: Seyyid Fahreddin Behramşah

Av. Seyyid Fahreddin Behram Şah kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , . MEVLANA SEYYİD MEHMED NURİ EFENDİ HAZRETLERİ için yorumlar kapalı

SEYYİD AHMED TURAN HAZRETLERİ (MAMULO HOCA)

ANNEMİN KARNINDA ÜÇ AYLIK İKEN,

NUHU NEBİYE ERİP ONUNLA KALDIM,

ADEM ATA OLUP GERİYE DÖNDÜM,

ASLINI SÖYLEMEK NEFSİME GELDİ.

BEŞERİYET ŞEKLİNDE YA RAB BEKLETME BENİ,

MECAZI SÖZLER İLE YA RAB SÖYLETME BENİ,

TEZ TEZ GÖSTER ZATINI YA RAB ÖZLETME BENİ,

DEĞİRMENCİ… KURBAN BU DAHİ SANA AZ GELDİ.

DAKİKADA OTUZ YILLIK İŞ GÖRDÜM,

DAKİKADA OTUZ YILLIK KIŞ GÖRDÜM,

TAYYİ ZAMAN MEKAN İLE KUŞ OLDUM,

DEĞİRMENCİ KURBAN BU DAHİ SANA AZ GELDİ.

VÜCUDUM BİR DEĞİL YEDİ İNSANIM,

YEDİ YERDE ZİKİR ETMEKTEDİR LİSANIM,

HER VÜCUDUM BİR İLDE EDER SEYRANIM,

ENFÜSÜ GÖRÜNCE AFAK AZ GELDİ.

BİR VÜCUDUM HİDDET EDER GAZAPLA,

BİR VÜCUDUM HAYA EDER EDEPLE,

BİR VÜCUDUM MİRAC EDER MİHRAPTA,

BİR VÜCUDUM GARK OLDU ZATA SEMA AZ GELDİ.

RÜYAMDA KABEYİ GÖRMEYLE BAŞLADI,

RAVZAYI ENBİYAYA GİRMEYLE BAŞLADI,

HERGÜN BİN İLDE GEZMEYLE BAŞLADI,

ASLINI ANLADIĞIM HALDE AZ GELDİ…

OTUZÜÇBİN ALEM BENDE DOĞMUŞTUR,

EN EDNASI MAH İLE ŞEMS OLMUŞTUR,

KAÇ VÜCUDUM ARZ SEMA KURMUŞTUR,

ASLINI ANLADIM YOLLAR DAHİ AZ GELDİ..

DENİZDE YÜRÜDÜM KARADA GİBİ,

TAYYİ ZAMAN MEKAN YAPTIM BURADA GİBİ,

HALK OLMUŞ MAHLUKAT KOYNUMDA GİBİ,

TARİFİ GÖRÜNCE HALLER AZ GELDİ!

BAĞLANDIM BİR YOLA BAŞI ARVASİ,

SEYYİDİ SADATIN AŞI HURMASI,

ÇOK HALDEN SONRA ARŞI GÖRMESİ,

TARİFİ GÖRÜNCE HALLER AZ GELDİ!

LEVH-İ MAHFUZ, RUHU AZAM BENDEDİR,

BENDE HALK OLMUŞ CÜMLE ALEM, DÜNYA BENİM BEDENİM,

KENDİ ELİMLE HAZIRLADIM, HAZIRDIR HER AN KEFENİM,

TAYYİ MEKAN-ZAMANDIR HALLERİM, BUNLAR DAHİ AZ GELDİ..

HASAN’IN HÜSEYİN’İN KUŞAĞI BENDE,

MUSA’YI KAZIM’IN SARIĞI BENDE,

KABE KAVSEYNİN VALLAHİ SIRRI BENDE,

RUHU AZAM BENİM, BU DAHİ AZ GELDİ…

Meşhur Mutasavvıflar, SEYYİD AHMED TURAN HAZRETLERİ kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , . SEYYİD AHMED TURAN HAZRETLERİ (MAMULO HOCA) için yorumlar kapalı

Seyyid Süleyman Sırrı Efendi

SEYYİD SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ, 10.04.1917 TARİHİNDE BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ’NDE DOĞMUŞTUR. BÜYÜKTEFLEK KÖYÜ’NDEN VELİ EFENDİNİN KIZLARI ŞADİYE HANIM İLE EVLENMİŞTİR. ÇİÇEKDAĞI VERGİ DAİRESİNDEN EMEKLİ OLMUŞTUR. OĞULLARI ÇELEBİ EFENDİ’DİR. 01.02.1995 TARİHİNDE BÜYÜKTEFLEK KÖYÜNDE VEFAT ETMİŞ VE KÖYDEKİ AİLE KABRİSTANINDA DEFNEDİLMİŞLERDİR.

Seyyid Süleyman Sırrı Efendi kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , . Seyyid Süleyman Sırrı Efendi için yorumlar kapalı

Seyyid Mehmed Emin Efendi

SEYYİD MEHMED EMİN EFENDİ, 25.04.1919 TARİHİNDE BÜYÜKTEFLEK KÖYÜNDE DOĞMUŞTUR. KÖSE YUSUF KÖYÜNDEN HACI İBRAHİM EFENDİ’NİN KIZLARI AYŞE HANIM İLE EVLENMİŞTİR. BU EVLİLİKTEN YAŞAR, GÜLSEREN, CEMAYNUR, HAŞİM VE AYNUR İSMİNDE ÇOCUKLARI OLMUŞTUR. SEYYİD MEHMED EMİN EFENDİ, YERKÖY İLÇESİNDE TERZİLİK YAPARAK HAYATLARINI KAZANMIŞLARDIR. KENDİLERİ EMEKLİLİK HAYATLARINDA DA YERKÖY’ÜN BAĞLARBAŞI MAHALLESİNDE 3-4 DÖNEM ÜST ÜSTE MUHTAR OLARAK SEÇİLMİŞLERDİR. 2001 YILINDA YERKÖY’DE VEFAT ETMİŞLERDİR.

Seyyid Mehmed Emin Efendi kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , . Seyyid Mehmed Emin Efendi için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: