Bir Hak Dostunun Dilinden

Kadirî Tarikati’nin pirlerinden olan Ahmed Süreyya Emin Bey’in (1848-1923) talebesi olan Sümer efendi bu gün( 30 Mart 2011) bizlere ” Abdul Kadir Geylani Hazretleri ile bir çok kez sohbetlerim oldu. Hem Vallahi hemde billahi bu gözler onu zahiren gördü . Bana  “Herkese Kadir oldum. Bir kendime kadir olamadım” diye buyurdu” dedi.

Zahiren bakınca perişan bir halde görünen bu Zat-ı Muhteremin Hakka yakınlığı konuştuğu cümlelerin derinliğinden okunuyordu. O konuşurken üstadımızın söylediği bir söz geldi aklıma “Harabat ehlini hor görme, nice viranelerde nice hazineler gizlidir”

15-NURU ŞEMS kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , . Bir Hak Dostunun Dilinden için yorumlar kapalı

Silsile-i Aliyesi 2

Mevlana
Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman
Muhammed
Sıddık Haşimi
Efendinin
Silsileyi Aliyesi
Sevgili Peygamberimiz
Hazreti Muhammed
(SAV)
Hz. Ebû Bekir Sıddîk
(r.a.)
Selman Fârisî (r.a.)
Kasım Bin Muhammed (r.a.)
Ca’fer-i Sâdık (r.a.)
Bayezid Bistâmî (r.a.)
Ebu’l-Hasan Harakânî
(k.s.)
Ebû Ali Farmedî (k.s.)
Yûsuf Hemedânî (k.s.)
Abdulhâlık Gucdüvânî
(k.s.)
Ârif Rivegerî (k.s.)
Mahmûd Fağnevî (k.s.)
Ali Ramîtenî (k.s.)
Muhammed Baba
Simasî (k.s.)
Emir Külâl (k.s.)
Şah-ı Nakşibend
Muhammed
Bahâüddin Buhârî
(k.s.)
Alauddin Attar (k.s.)
Ya’kub Çerhî (k.s.)
Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
Muhammed Zahid
(k.s.)
Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
Muhammed Bâkî
Billâh (k.s.)
İmam-ı Rabbânî
Ahmed Farukî
es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Ma’sum
es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
Nur Muhammed
Bedâyûnî (k.s.)
Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
Abdullah Dehlevî (k.s.)
Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Muhammed Kudsi Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid
Feyzullah Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Edirneli Muhammed
Nuri Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Çorumlu
Ömer Lütfi Efendi
(Çerkez Şeyhi)
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid Mahsenli
Ali Efendi
Mevlana Eş-Şeyh
Es-Seyyid
Kutbüzzaman
Muhammed
Sıddık Haşimi

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin Silsileyi Aliyesi

 1. Hazret-i Muhammed Mustafa SAV
 2. Hazret-i Ebû Bekir-i Sıddîk RA
 3. Hazret-i Selmân-ı Fârisî RA
 4. Hazret-i Kâsım İbn-i Muhammed Rh.A Hazretleri
 5. Câfer-i Sâdık Rh.A Hazretleri
 6. Bâyezîd-i Bistâmî Rh.A Hazretleri
 7. Ebu’l-Hasan-ı Harkânî Rh.A Hazretleri
 8. Ebû Aliyyini’l Fârmedî Rh.A Hazretleri
 9. Yûsuf Hemedânî Rh.A Hazretleri
 10. Abdülhâlık-ı Gucdüvânî Rh.A Hazretleri
 11. Ârif-i Revgirî Rh.A Hazretleri
 12. Mahmûd İncir-i Fağnevî Rh.A Hazretleri
 13. Ali-i Râmitenî Rh.A Hazretleri
 14. Muhammed Baba es-Semmâsî Rh.A Hazretleri
 15. Emir Külâl Rh.A Hazretleri
 16. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî Rh.A Hazretleri
 17. Alâeddîn Attâr Rh.A Hazretleri
 18. Yâkûb-u Çerhî Rh.A Hazretleri
 19. Ubeydullah-ı Ahrâr Rh.A Hazretleri
 20. Muhammed Zâhid Parsâ Rh.A Hazretleri
 21. Muhammed Derviş Rh.A Hazretleri
 22. Hâcegî Muhammed Emkenekî Rh.A Hazretleri
 23. Muhammed Bâki Billah Rh.A Hazretleri
 24. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk Serhendî Rh.A Hazretleri
 25. Muhammed Ma’sûm Serhendî Rh.A Hazretleri
 26. Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A Hazretleri
 27. Nur Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri
 28. Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A Hazretleri
 29. Abdullah ed-Dehlevî Rh.A Hazretleri
 30. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri
 31. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Kudsi Efendi Rh.A Hazretleri
 32. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Feyzullah Efendi Rh.A Hazretleri
 33. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Seyyid Mehmed NuriEfendi Rh.A Hazretleri
 34. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi Rh.A Hazretleri
 35. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi Rh.A Hazretleri
 36. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Sıddık Haşimi Efendi Rh.A Hazretleri

Silsile-i Aliyesi

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin
Silsile-i Aliyesi
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
İmam Zeynel Abidin (a.s.)
İmam Muhammed Bâkır (a.s.)
İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
İmam Musa Kazım (a.s.)
İmam Ali er-Rıza (a.s.)
Maruf el-Kerhi (k.s.)
Sırrı Sekati (k.s.)
Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)
Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)
Ebu Ali el-Katibi (k.s.)
Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)
Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)
Ebû Ali Farmedî (k.s.)
Yûsuf Hemedânî (k.s.)
Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
Ârif Rivegerî (k.s.)
Mahmûd Fağnevî (k.s.)
Ali Ramîtenî (k.s.)
Muhammed Baba Simasî (k.s.)
Emir Külâl (k.s.)
Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
Alauddin Attar (k.s.)
Ya’kub Çerhî (k.s.)
Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
Muhammed Zahid (k.s.)
Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
Abdullah Dehlevî (k.s.)
Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Ömer Lütfi Efendi (Çerkez Şeyhi) (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin Silsile-i Aliyesi

 1. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
 2. Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
 3. İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
 4. İmam Zeynel Abidin (a.s.)
 5. İmam Muhammed Bâkır (a.s.)
 6. İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
 7. İmam Musa Kazım (a.s.)
 8. İmam Ali er-Rıza (a.s.)
 9. Maruf el-Kerhi (k.s.)
 10. Sırrı Sekati (k.s.)
 11. Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)
 12. Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)
 13. Ebu Ali el-Katibi (k.s.)
 14. Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)
 15. Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)
 16. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
 17. Yûsuf Hemedânî (k.s.)
 18. Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
 19. Ârif Rivegerî (k.s.)
 20. Mahmûd Fağnevî (k.s.)
 21. Ali Ramîtenî (k.s.)
 22. Muhammed Baba Simasî (k.s.)
 23. Emir Külâl (k.s.)
 24. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
 25. Alauddin Attar (k.s.)
 26. Ya’kub Çerhî (k.s.)
 27. Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
 28. Muhammed Zahid (k.s.)
 29. Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
 30. Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
 31. Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
 32. İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)
 33. Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
 34. Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
 35. Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
 36. Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
 37. Abdullah Dehlevî (k.s.)
 38. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri
 39. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)
 40. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)
 41. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)
 42. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi Rh.A Hazretleri
 43. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi (k.s.)
 44. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)
%d blogcu bunu beğendi: