Rebiülevvel Ayına Girdik (29 Ekim)


Bugün rebiülevvel ayına girdik Peygamber efendimiz (s.a.v) bu ayda dünyaya gelmistir. 9 Kasım ise Mevlüt kandilidir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki: “kim bu aya girildigini birbirine haber verirse onu cennetine alması için kıyamete kadar Allaha dua edecegim”. Rabbim bu mübarek ayda ki esrarı ilahiyeden ve fuyuzatı Muhammediyeden layıkı ile istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşaAllah efendim.

....... kategorisinde yayınlandı. Rebiülevvel Ayına Girdik (29 Ekim) için yorumlar kapalı

HAC ESNASINDA ÇOK TAVAF ETMEK

HAC ESNASINDA COK TAVAF ETMEK
Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de, Mekke’de ikametimiz süresince, Kabe’deki tavafimizı cogaltmamiz, Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemani’yi selamla-
mamiz ve keza Makam-ı Ibrahim’de salat ve selam getirerek Allah’a
bu evine girmemiz hakkindadir. Allah’ın bu en eski evine gir-
meden tam bir huşua varabilmek, nefsimizi yüce Allah’ın evinde ze-
lil görebilmek icin, oraya adam akillı aç girmemiz gerekir. Çünkü, buradaki Allah huzuruna yakınlık hicbir mesciddeki yakınlıga benzemez. Kalabalıktan çekiniyor, korkuyorsaniz Hacer-i Esved’i ziyaret
etmekle yetininiz. Çünkü Hacer-i Esved de -inşaallah Kabe’den
ma’duddur.
Hocam, Allah’ın rahmeti uzerine olsun, Seyh Aliyyu’l-Havvas’in
Şöyle konuştugunu duymuştum: «Mekke-i Mukerreme’de tok karınla dolaşan bir kimse dört ayaklı hayvanlara (behaime) benzer. Vücudunu, yediği yemeklerin buhari istila eder. Yagmur tutmayan kaygan nesneler gibi rahmet-i llahiyye’den kismetini alamaz. Karni tok
olmayan aç çıplak bir kimse, Allah’ın izniyle bu rahmet yagmururdan kendine düşen kısmetini alır”.
Ve yine seyhim Aliyyu’l-Havvas’in bana bildirdiğine göre: Allah’ın rizasi üzerine olsun, Seyh Ibrahim el-Metbuli, haci oldugu sırada Kabe-i Muazzama kendisiyle konuşmuş, hacılığının Hak Taala katında kabul olunduğunu kendisine müjdelemiş. Böylece Hazretle, Kabe-i Muazzama arasında uyarıcı ve muştulayıcı bazı konuşmalar
geçmiş. Allah’ın rahmeti üzerine olsun yine seyhim Aliyyu’l-Havvas’in
Şöyle konuştuğunu duymuştum: «Kabe’deki, «Hacerü’l-Esved» deni-
len taş siyahtir. Zira renkler arasında, büyüklüğün beyliğin işareti siyah renktir. «O’nu Ademoğlunun hataları kararttı» ifadesi gerçekte şunu vurgulamakta: «Insanlar O’nu öpe öpe efendi yaptılar». Cennetten çıkarılan Adem’in vücudunun kararmasının hikmeti de bu siyadetin (beylik’in) bir işaretidir. Çünkü, yeryüzü, halifeliğini icra
edecegi mekandı. Liderliğine delil olmek uzere yeryizine inince be-
deni siyahlaştı. Çünkü, Hazret-i Adem peygamberdi. Peygamberler
İse daima yükselirler. Demek ki, vücudunun kararması yüksekliğinin
işaretidir»
Allah’ın rahmeti üzerine olsun, muhterem kardeşim Seyh Efda-
Lüddin şöyle konuşmuştu: «insan oğlunun havassı taştan daha şerefli ve kıymetli olmalarına rağmen, Kabe’deki siyah taşı öpmekle memur kılınmalarının hikmeti şudur: Hak Taala’nın halifesi insanoğlu
hilafeti kulluğa tercih etti. Hilafet ise, kibirli ve gururlu kılar. Bu
gurur ve kibri kırmak için, Allah cemadattan bir varlığnn takbilini
emretti”.
İmam Ahmed rivayet ediyor: “Allah’ın rızası üzerine olsun Hazret-i Ömer oğlu Abdullah’ın şöyle soruldu: “Kabe’de senin iki şeye
onem verdiğini görüyoruz, devamli olarak Hacerü’l-Esved ile Ruknu’l Yemani’yi istilam ediyorsunuz, bunun sebebi nedir?”. Ömer oğlu Abdullah şöyle cevap vermistir: “çünkü, sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimiz’in şöyle buyurmuştu: “Kabe’de bulunan bu iki köşenin istilami, kişinin işlemiş olduğu bilcümle hata ve kusurlarının yok olmasına sebep olur”. Yine şöyle buyurduklarını duyumuştum: “Herhangi
bir kimse, burayı bir hafta süre ile ziyaret edip tavaf ederse, her ziyarette ayrıca iki rekat namaz kılarsa, esir olan bir koleyi azad
etmiş sayılır”. Ve yine Resulullah Efendimizin soyle buyurduklarını
duymuştum: “Kişi bu tavaf sırasında atacağı her adımda kendine
on ecir ve sevab yazılmakla beraber, işlemiş olduğu on hata ve kusuru üzerinden silinip atılmış olur. Ayrıca da kişinin bulundupu makam on basamak yükselmiş olur”.
Hakim de isnadı sahihdir kaydıyla -Allah’ın rızası iizerine olsun -, Ömer oğlu Abdullah’tan nakleder: Musarunileyh der ki: Bu iki
köşeye önem vermenin sebebine gelince, sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimizin şöyle buyurduklarını duyuştum: “Haceru’l-Esved ile
Ruknul-Yemani’yi el ile mesh etmek kişinin hata ve kusurlarını üzerinden atıp siler”.
Taberani’nin merfuan rivayet ettigi bir hadisde, ” Herhangi bir
kimse Allah’ın evini bir hafta devamlı tavaf ederse bir esiri veya bir köleyi
hürriyetine kavuşturmuş gibi olur ” buyurulmuştur.
Tirmizi ise merfuan şu hadisi rivayet eder: “Herhangi bir kimse
Allah’ın evini elli defa tavaf ederse, anasından doğduğu günkü gibi
saçlarından temizlenmiş olur”.
İmam Buhari, bu hadisin-Allah’ın rızası olsun- İbn Abbas’ın sözü olduğunu kaydeder. Tirmizi hasen kaydıyla, “Sahih” lerinde İbn Hüzeyme ile İbn Hibban ve Taberani Resulullah’ın Haceru’l-Esved hakkında şöyle buyurduklarını rivayet eder: “Allah’a and icerim ki, Hak Taala Kıyamet gününde bu taşı, gören iki göz, konuşan bir dille mahşer yerine getirecek, o da kendini hakkıyla istilam edip, öpen hakkında şehadet edecektir”.
Ekber Şeyh Muhiddin Arabi Hazretleri, Futuhat-l Mekkiyesin’de şöyle der: “Hak Taala kuluna Haceru’l-Esved’i kulluk ve iftikar sıfatlarıyla istilam etmesini emir buyurmuştur. Yoksa ” yaptım, kalktım, oturdum ” gibi kulun makamının yüksekliğine delalet eden rububiyyet ve siyaset sıfatlarıyla istilamını teklif etmemiştir. Hadisdeki «Hak = Hakkıyla» kelimesi istilamın Hacerü’l-Esved’in azametine yakışır bir şekilde olmasını vurgulamaktadır”. Hazret devamla der ki: «Bu siyah taşa ziyaretimi yaptıktan sonra, O’na kelime-i tevhid
ile veda edince, Tevhid’in ağzımdan çıkar çıkmaz, bu şehadetin gözlerimin önünde bir melek sıfatıyla oradan çıktığını (siyah taştan) görmüş oldum. O anda taştan bir delik açıldığını, şehâdetimin yuvarlanarak bu delikten taşın içine girip yerleştiğini ve sonradan o deliğin kapandığını gördüm. Bana şöyle hitap etmişti: «İşte emanetini kıyamet gününde sana bildirmek üzere burada saklıyorum» buyurunca, ben de kendisine teşekkür ederek oradan ayrıldım». Allah daha iyisini bilir.
İmam Ahmed hasen senetlerle ve şu hadisi ve Tebareni merfuan şu hadisi rivayet ederler: «Kabe-i Muazzama’nın bir cephesi olan Rüknü’l-Yemani yönünde, Kıyamet günü Cebel-i Kubeys’den daha azametli olarak konuşan bir dil ve iki dudak ortaya çıkacaktır».
Taberâní’nin rivayetinde şu ziyade vardır: «Gerçekten bunu hakkıyla selamlayıp öpenler hakkında bu yer şehâdette bulunacaktır.
Zira orası Hak Tealanın sağ yönüdür ki, yaratıklarını bu yönüyle selamlayıp karşılar». Tirmizi’nin de hasen ve sahih kayıtlarıyla rivayet ettiği bir hadisde: “Bu siyah taş cennette dünyaya sütten daha beyaz olarak indirilmişti. İnsan oğlunun hata ve kusurları bu taşı kararttı” buyurulmuştur.
İbn Hüzeyme’nin rivayeti su meal de: “Bu siyah taş (indirildiğinde) kardan daha beyazdı».
Taberani’nin rivayeti de şöyle: «Bu taş cennet taşlarından bir
taştır. Yeryüzünde cennetten gelen bundan başka bir nesne yoktur.
Vaktiyle bu taş saf billurdan daha beyaz ve parlak idi. Cahiliyet devrinin kir ve pisliği buna bulaşmamış olsaydı, bu taşı elleyen illetli kişiler, bu maraz illetlerinden kurtulmuş olurlardı».
İbn Huzeyfe’nin rivayet ettiği bir hadis: “Bu siyah taş cennetin
beyaz yakut taşlarından bir taş idi. Müşriklerin hata ve kusurları
bunu karartmıştır. Kıyamet gününde Allah bu taşı Uhud dağı gibi
büyültecektir». Tebarani
sahih senetlerle merfuan şu hadisi rivayet eder: «Bu siyah taş gökten beyaz bir billur gibi indirilmiş ve Cebel-i Kubeys’e yerleştirilmiştir. Bu dağda kırk sene kalmıştır. Sonradan Hazret-i İbrahim’in bina ettiği temel üzerine konmuştur».
Tirmizi ve Sahih’inde İbn Hibbân şu hadisi rivayet ederler: “Rüknü’l-Yemâni ve Makam, cennet yakutlarından iki yakuttur. Hak Taala
bunların nurunu söndürmemiş olsaydı, bunlar, dünyayı doğudan
batıya kadar aydınlatmış olurlardı».
İbn Mace, Sahih’inde İbn Hüzeyme ve Hakim –Allah’ın rızası üzerine
olsun–, Hazret-i Ömer’in oğlundan naklen şu hadisi rivayet ederler: «Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu mubarek siyah taşı
öpmek üzere dudaklarını bu taşa yapıştırarak uzunca bir süre bu vaziyette durup ağlamıştı. Sonradan arkasına dönüp bakınca –Allah’ın rızası üzerine olsun– Hz, Ömer’in ağladığını ve O’na: «Ey
Ömer! Gözyaşları işte burada akıtılır” buyurdu”. İbni Hüzeyme Sahih’inde ve Hâkim, ve Müslim’in şartlarına göre sahihtir kaydıyla şöyle rivayet ederler: «Sallallahu aleyhi
ve sellem Efendimiz, tavaftan sonra siyah taşa gelerek, onu öper, elleriyle taşa dokunur sonra da ellerini yüzüne sürerdi».
Allah Sübhanehu ve Teala daha iyisini bilir.

....... kategorisinde yayınlandı. HAC ESNASINDA ÇOK TAVAF ETMEK için yorumlar kapalı

23 Ekim Çarşamba (Safer Ayının Son Çarşambası)

KUTBÜZZAMAN, SULTANÜLARİFİN ,ŞEYH ,EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULAR Kİ:

SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE).

.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GECESİNDE, YANİ SALI GECESİNİ ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE KILINACAK NAMAZDIR;

(İSLÂM’DA GECE GÜNDEN ÖNCE GELİR. YANİ CARSAMBA GÜNÜ, SALI GÜNÜ AKŞAM EZANI OKUNDUĞUNDA GİRİYOR)

1 REKÂT : FATİHA’DAN SONRA ; 7 KEVSER SÛRESİ

2 REKÂT : FATİHA’DAN SONDA; 7 İHLÂS SÛRESİ

3 REKÂT : FATİHA’DAN SONRA ; 7 FELÂK SÛRESİ

4 REKÂT : FATİHA’DAN SONRA ; 7 NÂS SÛRESİ

SAFER AYININ İLK VE SON ÇARŞAMBA GÜNÜ, ÖĞLEN VE İKİNDİ NAMAZI ARASINDA KILINACAK NAMAZDIR;

1 REKÂT : FATİHA’DAN SONRA ; 7 KEVSER, 7 İHLÂS SÛRESİ,

2 REKÂT : FATİHA’DAN SONDA; 7 FELAK , 7 NAS

BU NAMAZDAN SONRA 100 KERE ”YÂ DÂFİA’L-BELÂYÂ, İDFÂ ANNA’L-BELÂYÂ, FALLÂHÜ HAYRUN HÂFİZAN VE HÜVE ERHÂMÜ’R-RÂHİMİN, İNNEKE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADİR” OKUNMALI VE DUA EDİLMELİDİR.

 

BU AYDA, RABBİMİZİ ÇOK ZİKREDELİM VESSELAM.

SAFER AYINDA HERGÜN OKUNACAK DUA

KUTBÜZZAMAN SULTANÜLARİFİN EŞ-ŞEYH EŞ-ŞERİF ES-SEYYİD MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ SOHBETLERİNDE BUYURDULARKİ:

SAFER AYINDA, BİR SENE İÇERİSİNDE YERYÜZÜNE İNECEK BELALARDAN ALLAH’A CC SIĞINIP BU AYDA ÇOK İSTİĞFAR ETMELİYİZ (GÜNDE EN AZ 100 KERE).

BU AYDA FELAK VE NAS SURELERİNİ HER GÜN MÜMKÜNSE 80 DEFA OKUMALI VE NAFİLE NAMAZLARLA BU AYI İBADETLE GEÇİRMELİYİZ.

BU AY İÇERİSİNDE, SABAH VE AKŞAM NAMAZLARINDAN SONRA 7 DEFA SALATI MÜNCİYE(TÜNCİNA) VE SALATI TEFRİCİYE OKUNMALIDIR.

SALATI TEFRİCİYE

salati tefriciye

“ALLÂHUMME SALLİ SALÂTEN KÂMİLETEN VE SELLİM SELÂMEN TÂMMEN ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİNİLLEZÎ TENHALLÜ BİHİL UKADÜ VE TENFERİCU BİHİL-KÜREBÜ VE TUKDÂ BİHİL-HAVÂİCU VE TÜNÂLÜ BİHİR-REĞÂİBÜ VE HÜSNÜL-HAVÂTİMİ VE YUSTASKAL ĞAMÂMU BİVECHİHİL KERÎM VE ALÂ ÂLİHÎ VE SAHBİHİ FÎ KÜLLİ LEMHATİN VE NEFESİN Bİ ADEDİ KÜLLİ MA’LÛMİN LEK.”

DUANIN MANASI

“ALLAHIM! BİZİM EFENDİMİZ MUHAMMED’E (SAV) KUSURSUZ BİR SALÂT VE RAHMET, MÜKEMMEL BİR SELÂM VE SELÂMET VERMENİ DİLİYORUZ. O PEYGAMBER Kİ, ONUN HÜRMETİNE DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR, SIKINTILAR VE BELALAR ONUN HÜRMETİNE AÇILIP DAĞILIR, HACET VE İHTİYAÇLAR ONUN HÜRMETİNE YERİNE GETİRİLİR. MAKSATLARA O’NUN HÜRMETİNE ULAŞILIR, GÜZEL SONUÇLAR O’NUN HÜRMETİNE ELDE EDİLİR. O’NUN ŞEREFLİ YÜZÜ HÜRMETİNE BULUTLARDAKİ YAĞMUR İSTENİLİR, ALLAH’IM, ONUN EHL-İ BEYTİNE, ASHABINA DA HER GÖZ KIRPACAK KADAR ZAMANDA (HER AN, SANİYE) HER NEFES ALACAK ZAMANDA SANA MALUM OLAN VARLIKLAR SAYISINCA SALÂT ET.”

SALATI MÜNCİYE(TÜNCİNA)

Salaten Tüncina

OKUNUŞU: “ALLÂHUMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ALÂ ÂLİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN SALÂTEN TÜNCÎNÂ BİHÂ MİN-CEMÎ’İL-EHVÂLİ VEL ÂFAT. VE TAKDÎ LENÂ BİHÂ CEMÎAL HÂCÂT VE TUTAHHİRUNÂ BİHÂ MİN-CEMÎİ’S-SEYYİÂT VE TERFE’UNÂ BİHÂ A’LÂ’D-DERACÂT VE TUBELLİĞUNÂ BİHÂ AKSÂ’L-ĞAYÂT MİN CEMİÎL-HAYRÂTİ FÎ’L-HAYÂTİ VE BA’DEL-MEMÂT BİRAHMETİKE YÂ ERHAME’R-RAHİMÎN. HASBUNELLAHU VE Nİ’MEL VEKÎL, Nİ’MEL MEVLÂ VE Nİ’ME’N-NASÎR. ĞUFRANEKE RABBENÂ VE İLEYKE’L-MASÎR.”

ANLAMI: ALLAH’IM! EFENDİMİZ MUHAMMED’E (SAV) VE ONUN EHLİ BEYTİNE SALAT ET. BU SALAVAT O DERECE DEĞERLİ OLSUN Kİ: ONUN HÜRMETİNE BİZİ BÜTÜN KORKU VE BELALARDAN KURTARSIN. BİZİM İHTİYAÇLARIMIZI O SALAVAT HÜRMETİNE YERİNE GETİRSİN, BİZİ BÜTÜN GÜNAHLARDAN BU SALAVAT HÜRMETİNE TEMİZLERSİN, O SALAVAT HÜRMETİNE BİZİ DERECELERİN EN ÜSTÜNE YÜCELTİRSİN, O SALAVAT HÜRMETİNE HAYATTA VE ÖLDÜKTEN SONRA DÜŞÜNÜLEBİLECEK BÜTÜN HAYIRLAR KONUSUNDA GAYELERİN EN SONUNA KADAR ULAŞTIRSIN. EY MERHAMETLİLERİN MERHAMETLİSİ BİZE BUNLARI MERHAMETİNLE NASİP ET. ALLA TEALÂ BİZE KÂFİDİR VE NE İYİ BİR DOST, NE İYİ BİR VEKİLDİR. EY RABBİMİZ, SENİN MAĞFİRETİNİ DİLERİZ, DÖNÜŞ YALNIZ SANADIR.

BU AYDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLMİŞ ZİKİRLER

SAFER AYINDA HER GÜN MUTLAKA 100 KERELA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM” DENİLMELİDİR. GÜNDE 100 KERE SÖYLEYENDEN, EN HAFİFİ FAKİRLİK OLMAK ÜZERE 70 ÇEŞİT BELA, MUSİBET KALDIRILIR.

AYRICA YİNE SAFER AYINDA (VE HER ZAMAN) HER GÜN MUTLAKA GÜNDE 100 KERE SALÂVAT GETİRMEK LAZIMDIR. SALÂVAT ÇOK BELA VE MUSİBETLERİ ÇEVİRİR, DÜNYA VE AHİRETTE KURTULUŞUNA SEBEP OLUR. EN EFDÂL SALÂVAT’I ŞERİFE: ”ELLAHÜMME SÂLLİ ÂLA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE VE ÂLA ÂLİHİ VE SAHBİHİ EFDÂLE SALEVATİKE VE ADADE ME’LUMATİKE VE BÂRİK VE SELLİM”

ENES BİN MÂLİK’E RA PEYGAMBERİMİZİN SAV ÖĞRETTİĞİ ÇOK

TESİRLİ BİR DUA:

BU DUAYI SABAH (MÜMKÜNSE GÜNEŞ DOĞMADAN) 3 KERE VE AKŞAM GÜNEŞ BATTIKTAN HEMEN SONRA OKUYAN, KORKMAYA TEK LAYIK OLAN YALNIZ ALLAH’TAN C.C. KORKSUN . BAŞTA ZALİM DEVLET BAŞKANI , ŞEYTAN, CİN VE İNSANLARIN ŞERRİNDEN, BÜYÜ VE EFSUNLARDAN HİÇBİRİ ALLAH’IN C.C. İZNİYLE HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR VEREMEZ. HZ OSMAN’DAN RA BİLDİRİLDİĞİNE GÖRE ANİ BELALARDANDA KORUNUR. AYRICA ZEHİR VERİLSE TESİR ETMEZ ALLAH’IN İZNİYLE(HERGÜN OKUMAK LAZIMDIR):

“BİSMİLLAHİLLEZİ LÂ YEDURRÜ MEÂS MİHİ ŞEY-ÜN FİL-ERDİ VE LÂ FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ÂLİYM”

BU AYDA, RABBİMİZİ ÇOK ZİKREDELİM VESSELAM.

....... kategorisinde yayınlandı. 23 Ekim Çarşamba (Safer Ayının Son Çarşambası) için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: